Jaką rolę w ochronie środowiska pełni analiza porealizacyjna?

W przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko sporządza się analizę porealizacyjną. Jest ona wymagana w przypadku, jeśli przedsięwzięcie ma obszar ograniczonego użytkowania. Często ustala się ją w drodze decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kiedy należy wykonać analizę porealizacyjną i co dokładnie musi się w niej znaleźć? 

Kiedy wykonuje się analizę porealizacyjną?

Analiza porealizacyjna jest wykonywana w momencie, kiedy ocena oddziaływania na środowisko jest niepewna. Pewne czynniki mogą sprawić, że zastosowane rozwiązania mogą nie spełnić wymaganych standardów. Może to obejmować emisję hałasu, który może przekroczyć dopuszczalną liczbę decybeli. Tak samo w przypadku emisji pyłów oraz gazów, które mogą delikatnie przekraczać dane normy. W analizie porealizacyjnej można wykazać, jak poradzić sobie z nowymi problemami i jak naprawić ewentualne szkody środowiskowe.

Co zawiera analiza porealizacyjna?

Celem analizy porealizacyjnej jest porównanie ustaleń dwóch dokumentów. Jest nim raport oddziaływania na środowisko oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Początkowe ustalenia mogą różnić od stanu faktycznego, który bada się po wykonanym przedsięwzięciu. W analizie wskazuje się planowane działania zapobiegawcze, które ograniczą niebezpieczne substancje albo hałas w miejscu działania firmy czy innej inwestycji.

Analiza porealizacyjna jest ściśle określona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamieszcza się tam ogólny zarys tego, co ma się w niej znaleźć oraz planowany termin jej sporządzenia. Jest to ściśle uzależnione od analizy, która została wykonana po realizacji inwestycji. Jest ona zwykle ograniczona objętościowo względem Raportu Oddziaływania na Środowisko. Najważniejsze w analizie są zazwyczaj odpowiednie pomiary emisji pyłów i gazów, mające największy wpływ na środowisko. Analizę hałasu najczęściej wykonuje się dla dróg w pobliżu miejsc zamieszkania albo o szczególnej wrażliwości np. szpitala lub domu uzdrowiskowego.

Sprawdź też: https://www.lemitor.com.pl/pl/uslugi/analiza-porealizacyjna

Czy analizę może wykonać firma zewnętrzna?

Analizę porealizacyjną mogą wykonać za przedsiębiorstwo firmy zewnętrzne. Mogą zając się zarówno pomiarami emisji, jak i opisaniem części analitycznej. Dzięki specjalnym laboratoriom mogą zinterpretować badane próbki z zanieczyszczeniami. Są w stanie też przeprowadzić pomiary hałasu w danym obszarze. Pomogą szczegółowo porównać wyniki z uwarunkowaniami opisanymi w raportach. Ocenią istność różnicy pomiędzy planowymi zanieczyszczeniami  a tymi faktycznymi. To znaczne ułatwienie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają laboratoriów ani własnych pracowników związanych z ochroną środowiska.